Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân (Ảnh: M.Minh)

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân (Ảnh: M.Minh)

Có đầy đủ cơ sở để bộ ba Luật về bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa phát biểu như trên tại phiên họp toàn thể của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội chiều nay (11/6) để thẩm định Tờ trình của Chính phủ về việc cho phép bộ ba Luật về bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực sớm.

Chiều 11/6, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể Thẩm tra Tờ trình số 301/TTr-CP ngày 9/6/2024 của Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (gọi tắt là 1 Luật sửa 4 Luật).

Dự thảo Luật nói trên dự kiến sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV diễn ra vào cuối tháng 6/2024.

Dự thảo Luật có 5 điều, ngoại trừ Điều 5 là hiệu lực thi hành, dự kiến từ 01/8/2024, 4 điều còn lại bao gồm:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 như sau:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

(Khoản 2 Điều 252 Luật Đất đai 2024 quy định: "Điều 190 (Hoạt động lấn biển - PV) và Điều 248 (Sửa đổi một số điều của Luật Lâm nghiệp... - PV) của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024";

Khoản 3 Điều 252 Luật Đất đai 2024 quy định: "Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng, cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Khoản 9 Điều 60 của Luật này (về quy hoạch sử dụng đất các cấp - PV) có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực.

Ngoài ra, các điều: Điều 253; Điều 254 (trừ khoản 4 và khoản 5); Điều 255 (trừ khoản 8); Điều 256 (trừ khoản 2 và khoản 4); Điều 257 (trừ khoản 1); Điều 258; Điều 259; Điều 260 (trừ các khoản 12, 14 và 15) của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 như sau:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 như sau:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.”

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 như sau:

“2. Khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.”

Theo đó, Khoản 3 Điều 200 quy định:

"3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan nhưng không phải áp dụng quy định về điều kiện chủ thể kinh doanh bất động sản đối với bên chuyển nhượng dự án bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản".

Khoản 15 Điều 210 quy định:

"15. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đã nhận làm tài sản bảo đảm trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành để thu hồi nợ không phải áp dụng quy định về điều kiện chủ thể kinh doanh bất động sản đối với bên chuyển nhượng dự án bất động sản của pháp luật về kinh doanh bất động sản nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Dự án bất động sản chuyển nhượng phải đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, d, đ, g và h khoản 1 Điều 40 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và phải có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Bên nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 4 và 5 Điều 40 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15".

Việc sớm đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản vào cuộc sống là cần thiết

Thay mặt Chính phủ, trình bày Tờ trình số 301/TTr-CP của Chính phủ ngày 9/6/2024, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Luật Đất đai với nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng, trong tổng số 260 điều của Luật Đất đai, có 97 điều giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

"Việc cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm hơn sẽ khơi thông nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề ra, sớm giải quyết, tháo gỡ những bất cập, hạn chế đã chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của các địa phương, doanh nghiệp và người dân", Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh.

Phiên họp toàn thể của Uỷ ban Kinh tế chiều 11/6/2024 (Ảnh: M.M)

Phiên họp toàn thể của Uỷ ban Kinh tế chiều 11/6/2024 (Ảnh: M.M)

Đối với Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Thứ trưởng nhận định, hai Luật này với nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản.

Trong tổng số 198 điều của Luật Nhà ở chỉ có 52 điều giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐND, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết; Luật Kinh doanh bất động sản có 21 điều hướng dẫn chi tiết.

"Như vậy, nhiều chính sách trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có thể thực hiện được ngay mà không cần phải hướng dẫn chi tiết (chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, dự án xây dựng nhà ở xã hội; đối tượng và điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội…)", Lãnh đạo ngành Tài nguyên và Môi trường nói.

Đối với Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Thứ trưởng nói rằng Luật này có hiệu thi hành kể từ ngày 01/7/2024, trong đó có 02 khoản (khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210) có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Việc Quốc hội cho phép 02 khoản nêu trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 là để bảo đảm có hiệu lực với thời điểm có hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản. Do vậy, khi thời điểm có hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản thay đổi thì cần thiết phải sửa đổi hiệu lực của khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng quy định về hiệu lực của khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 của Luật này để bảo đảm áp dụng đồng bộ quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ khi nhận tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng.

Việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng về thời điểm có hiệu lực từ ngày 01/8/2024 để đồng bộ với thời điểm có hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản, bảo đảm không có khoảng trống pháp lý từ thời điểm Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2024) đến ngày các quy định tại khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2025).

Ngoài ra, ông Ngân cho rằng, ngay từ khi xây dựng dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Chính phủ đã phân công các cơ quan để xây dựng nội dung được giao quy định chi tiết trong Luật.

Đến nay, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã ban hành một số văn bản hướng dẫn; một số văn bản đã hoàn thiện hoặc đang hoàn thiện để báo cáo Chính phủ để ký ban hành trong tháng 6/2024.

Đối với các thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, đến nay các bộ, ngành cũng đã tập trung nguồn lực để xây dựng văn bản theo đúng quy định, dự kiến sẽ hoàn thiện để ban hành có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật và các Nghị định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản được các cơ quan tập trung tuyên truyền, phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt thời gian qua.

Như vậy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, có đầy đủ cơ sở để triển khai thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản khi các luật này có hiệu lực từ ngày 01/8/2024.

Theo đó, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng để áp dụng sớm 3 Luật trên.

Tin bài liên quan