Đã rà soát vướng mắc trong việc bán đấu giá cổ phần

Đã rà soát vướng mắc trong việc bán đấu giá cổ phần

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đối với trường hợp thoái vốn của SCIC tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP theo nội dung phản ánh của Báo Đầu tư Chứng khoán, Bộ Tài chính đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1475/BTC-TCDN và Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi SCIC về phương án xử lý.

Trả lời phản ánh về việc thoái vốn của SCIC tại Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam bị vướng do cơ quan chức năng chưa có văn bản hướng dẫn việc tiếp tục triển khai bán cổ phần của SCIC sau khi Nghị định 140/2020/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tài chính đã có câu trả lời.

Theo đó, triển khai thực hiện Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định số 126, 91 và 32), Bộ Tài chính đã dự thảo 3 Thông tư để thay thế 5 Thông tư hướng dẫn các Nghị định số 126, 91 và 32.

Các dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thời gian đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư ít nhất là 60 ngày. Hiện nay, Bộ Tài chính đã tổng hợp ý kiến tham gia và đang rà soát, hoàn thiện các bước cuối cùng trước khi ban hành các Thông tư hướng dẫn (dự kiến vào cuối tháng 3/2021).

Về hướng dẫn xác định giá trị văn hóa, lịch sử vào giá khởi điểm chuyển nhượng vốn nhà nước/vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về nội dung này khi xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn.

Đồng thời, hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp. Dự thảo Thông tư có nội dung quy định về các bước xác định giá trị thương hiệu theo phương pháp tài sản như sau:

“Giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp cần thẩm định giá được tính bằng tổng giá trị của các tài sản vô hình có thể xác định được và giá trị tài sản vô hình không xác định được…

Thẩm định viên xác định giá trị của các tài sản vô hình không xác định được (bao gồm thương hiệu và các tài sản vô hình không xác định được khác) thông qua các bước sau…”

Sau khi Nghị định số 140/2020 được ban hành và có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp rà soát các trường hợp thoái vốn nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các phương án xử lý cụ thể theo thẩm quyền khi các văn bản hướng dẫn của Bộ chưa ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (công văn số 1475/BTC-TCDN ngày 08/02/2021).

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã có các công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hướng dẫn triển khai Nghị định số 140.

Trong đó, đối với trường hợp thoái vốn của SCIC tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty cổ phần theo nội dung phản ánh của Báo Đầu tư chứng khoán đã được Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1475/BTC-TCDN và Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi SCIC về phương án xử lý.

Ngày 23/2/2021, Văn phòng Chính phủ có công văn số 1184/VPCP-KTTH về việc tình hình triển khai Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo: “Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Nghị định 140, kịp thời hướng dẫn xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp có văn bản phản ánh về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 140”.

Đến nay, các trường hợp vướng mắc gửi về Bộ Tài chính đã được xử lý tháo gỡ đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, bảo vệ nhà đầu tư, đảm bảo xác định giá trị doanh nghiệp đầy đủ, gắn với thị trường, không gây ách tắc, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin bài liên quan