Để doanh nghiệp minh bạch hơn, quản trị công ty tốt hơn

Để doanh nghiệp minh bạch hơn, quản trị công ty tốt hơn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dựa trên kết quả báo cáo của chương trình chấm điểm, một số khuyến nghị được HNX đưa ra nhằm nâng cao chất lượng công bố thông tin và minh bạch cũng như hướng tới nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đảm bảo quyền của cổ đông

Doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông là nơi các cổ đông trực tiếp thể hiện quan điểm, thực hiện các quyền cơ bản của mình, do đó, doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn cần đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất để cổ đông có thể tham dự một cách hiệu quả.

Cụ thể, bộ tài liệu đại hội phải đầy đủ các thông tin cần thiết, đặc biệt là thông tin các ứng cử viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ủy ban kiểm toán và các công ty kiểm toán được đề cử để cổ đông có thể đưa ra các quyết định biểu quyết một cách hiệu quả nhất. Bộ tài liệu họp cần được gửi trực tiếp cho cổ đông, đồng thời, đưa lên website của doanh nghiệp nhằm đảm bảo mức độ tiếp cận cao nhất.

Đại hội cần phải có sự hiện diện của công ty kiểm toán để trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán.

Để thực hiện quyền cổ đông tại cuộc họp đại hội cổ đông, cổ đông cần được hướng dẫn thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia.

Nâng cao chất lượng đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông là một trong các kênh trọng yếu mà các cổ đông có thể thực hiện các quyền cơ bản của mình. Do đó, doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn cần đảm bảo rằng chương trình của đại hội phải bao gồm các nội dung liên quan đến quyền cơ bản của cổ đông.

Cụ thể, các cổ đông phải được biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thay vì ủy quyền cho hội đồng quản trị. Các cổ đông phải được biểu quyết thông qua mức cổ tức cho năm vừa qua và mức cổ tức dự kiến năm sau.

Để đưa quyết định đúng trong việc lựa chọn ứng viên hội đồng quản trị phù hợp, cổ đông cần được biết trước các thông tin liên quan đến các ứng viên này một cách đầy đủ và trước một khoảng thời gian hợp lý.

Các thông tin về ứng viên phải bao gồm trình độ chuyên môn, quá trình công tác, tên các doanh nghiệp mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ quản lý, các lợi ích liên quan tới doanh nghiệp (nếu có).

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát/ủy ban kiểm toán là đại diện của cổ đông trong việc định hướng và giám sát điều hành doanh nghiệp. Do đó, các cổ đông phải được biểu quyết thông qua mức thù lao hoặc lương thưởng, chi phí, các khoản lợi ích do công ty thanh toán cho từng thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát/ủy ban kiểm toán.

Mở rộng diện tiếp cận và lượng thông tin cho các cổ đông

Quyền cơ bản của cổ đông là được tiếp cận và nhận các thông tin trọng yếu về doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn mà họ đầu tư, do đó, doanh nghiệp cần công bố thông tin về người liên lạc cho cổ đông/nhà đầu tư.

Ngoài ra, doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn cần chú trọng hơn tới việc công bố thông tin trên website của doanh nghiệp. Đây là kênh công bố thông tin mang tính hiệu quả cao do chi phí đầu tư không quá lớn và hướng đến đại đa số các cổ đông và các nhà đầu tư. Website của doanh nghiệp nên được xây dựng thân thiện với người dùng và quan trọng hơn cả là cập nhật các thông tin công bố thường xuyên.

Kết quả đánh giá cho thấy, doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có xu hướng cập nhật tốt các thông tin cơ bản như điều lệ công ty, các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết và biên bản họp đại hội nhưng còn chưa chú trọng đến việc công bố các thông tin khác như quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của ban kiểm soát, ủy ban kiểm toán.

Ngoài ra, website của doanh nghiệp cũng nên có các thông tin công bố bằng tiếng Anh để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp đang có cổ đông nước ngoài nắm giữ cổ phần.

Về các bên có quyền lợi liên quan

Thúc đẩy công bố thông tin các hoạt động về môi trường, xã hội và người lao động. Việc công bố thông tin về tác động của doanh nghiệp đến môi trường, xã hội và người lao động đã mang tính bắt buộc theo Thông tư 155/2015/TT-BTC.

Tuy nhiên, việc thực hiện cũng như công bố thông tin về các hoạt động này của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn dù đã có cải thiện nhưng vẫn còn rất hạn chế.

Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện và công bố thông tin về các hoạt động môi trường, xã hội và người lao động không chỉ để tuân thủ theo các quy định pháp lý, mà còn nâng cao uy tín của doanh nghiệp với các bên liên quan.

Về công bố thông tin và minh bạch

Doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn cần phải tuân thủ toàn diện các quy định hiện hành về công bố thông tin theo các văn bản pháp quy. Thực tế cho thấy, đa phần các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn đã kịp thời công bố các báo cáo theo quy định hiện hành, tuy nhiên mức độ tuân thủ chưa đạt 100%.

Riêng đối với báo cáo tình hình quản trị công ty, tỷ lệ tuân thủ còn khá thấp, Ngoài ra, còn nhiều doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn chưa công bố thông tin trên website của doanh nghiệp, ví dụ như báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty. Mặt khác, nội dung của nhiều thông tin công bố chưa đầy đủ, đặc biệt là thông tin trong báo cáo thường niên.

Nâng cao chất lượng thông tin tài chính

Công bố thông tin tài chính của doanh nghiệp không nên chỉ dừng lại ở các con số, mà cần phải có giải trình và phân tích của doanh nghiệp về các biến động trọng yếu đối với các chỉ số tài chính quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt là khi có sự thay đổi về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính, hoạt động so với năm liền kề hoặc tình hình thực hiện các chỉ tiêu hoạt động so với kế hoạch.

Cung cấp giải trình của doanh nghiệp sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Hiện các doanh nghiệp mới chỉ chú trọng đưa ra các thông tin và con số cơ bản về tài chính của doanh nghiệp, còn việc phân tích và giải trình biến động chỉ số tài chính, đạt/không đạt các kế hoạch tài chính tuy đã có cải thiện so với kỳ đánh giá năm ngoái, nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự chú trọng đến hoạt động này khi tỷ lệ thực hiện còn rất thấp.

Công bố đầy đủ thông tin về cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, việc công bố thông tin về cơ cấu sở hữu, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông nội bộ đều còn rất thấp, trong khi đây là nội dung quan trọng giúp cổ đông nắm bắt thông tin của nhà đầu tư và xác định các xung đột lợi ích tiềm ẩn giữa các cổ đông.

Nâng cao chất lượng báo cáo thường niên

Doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn cần thực hiện công bố đầy đủ các thông tin về hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban giám đốc.

Vẫn còn tỷ lệ khá cao các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn chưa thực hiện công bố thông tin về các hoạt động, các cuộc họp và nội dung họp, các nội dung liên quan tới lương, thưởng, thù lao… của thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành. Đây là nội dung quan trọng thể hiện sự minh bạch trong quản trị và quản lý điều hành doanh nghiệp.

Các giải pháp ngăn ngừa và xử lý xung đột lợi ích

Việc tách bạch chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc sẽ đảm bảo phân định chức năng quản trị và chức năng quản lý điều hành. Điều này sẽ giúp hạn chế được xung đột lợi ích có thể xảy ra trong các doanh nghiệp và hội đồng quản trị sẽ thực hiện tốt hơn vai trò của người đại diện.

Ngoài ra, việc doanh nghiệp nên có thêm các thành viên hội đồng quản trị độc lập và các thành viên hội đồng quản trị không điều hành sẽ là một giải pháp tốt để tránh xung đột lợi ích, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát/ủy ban kiểm toán

Một số thông lệ tốt bao gồm việc thành lập các tiểu ban hỗ trợ hội đồng quản trị, thực hiện và công bố việc đánh giá từng thành viên hội đồng quản trị, thực hiện việc đánh giá tính hiệu quả của ban tổng giám đốc/ban giám đốc và tính hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các đơn vị này.

Đối với hoạt động của ủy ban kiểm toán, các văn bản pháp lý đã quy định rõ ràng và chi tiết về quyền hạn, nghĩa vụ, cơ chế hoạt động và ban hành mẫu quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình một lớp xây dựng ủy ban kiểm toán đủ năng lực chuyên môn, tính độc lập và quyền hạn, từ đó phát huy đúng vai trò của ủy ban kiểm toán.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn: Năm 2021, giá cổ phiếu BSR của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán, có thời điểm chạm mốc cao nhất 28.000 đồng/cổ phần, đem lại niềm vui cho nhiều nhà đầu tư gắn bó với doanh nghiệp. Minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp chú trọng vào hiệu quả là những yếu tố được nhà đầu tư đánh giá cao ở doanh nghiệp.

Cổ phiếu BSR đang giao dịch trên UPCoM, vốn không chịu nhiều quy định khắt khe về công bố thông tin như HOSE và HNX.

Tuy nhiên, Công ty chủ trương thực hiện chế độ công bố thông tin minh bạch và kịp thời đến các nhà đầu tư trên thị trường theo tiêu chuẩn của những doanh nghiệp niêm yết quy mô vốn hóa lớn. Các thông tin về hoạt động kinh doanh, thông tin quản trị doanh nghiệp, báo cáo tài chính được BSR thường xuyên cập nhật đến nhà đầu tư kịp thời.

Bởi vậy, cổ phiếu BSR đạt tính thanh khoản thuộc nhóm cao nhất sàn UPCoM, tương đương mức thanh khoản của nhiều mã trong VN30 trên HOSE. Chúng tôi cho rằng, đây là kết quả và sự đánh giá chuẩn xác của thị trường, của các nhà đầu tư với doanh nghiệp.

Ông Lê Song Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam: Quản trị công ty là một trong những nội dung được chú trọng ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC, trong đó có Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Chúng tôi coi đây là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư, và góp phần vào hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Tổng công ty Thép Việt Nam luôn tuân thủ và thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng đối với doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM. Trang thông tin điện tử của Tổng công ty là một trong những phương tiện công bố thông tin chính của doanh nghiệp. Các quy định về tổ chức đại hội đồng cổ đông, quyền bình đẳng, tiếp cận thông tin của cổ đông luôn được Tổng công ty thực hiện tốt, đầy đủ.

Cổ phiếu TVN của Tổng công ty trong năm qua đã có sự tăng trưởng mạnh về thị giá. Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, tôi cho rằng các nhà đầu tư cũng đánh giá cao yếu tố minh bạch, quản trị công ty theo các quy định, chuẩn mực khi quyết định đầu tư và bỏ vốn vào doanh nghiệp.

Tin bài liên quan