Năm 2014, Vinare đặt kế hoạch lãi 455 tỷ đồng

Năm 2014, Vinare đặt kế hoạch lãi 455 tỷ đồng

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2014 của Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare, mã VNR) sáng nay (24/4) đã thông qua hầu hết mọi nội dung trong tờ trình.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và phương án kinh doanh năm 2014.

Cụ thể, năm 2013, tổng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm (không bao gồm hoạt động thí điểm bảo hiểm nông nghiệp) đạt 1.425 tỷ đồng; lợi nhuận gộp kinh doanh nghiệp vụ đạt hơn 175 tỷ đồng, vượt 3,2% kế hoạch và tăng 64,9% so với năm 2012. Về kết quả kinh doanh thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, doanh thu phí (giữ lại) trong năm 2013 đạt 11,7 tỷ đồng, tăng 40,9% so với năm 2012.

Tính đến ngày 31/12/2013, Vinare đạt tổng tài sản hơn 4.453 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 2.104 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 2.350 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần hơn 768 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối hơn 318 tỷ đồng.

Năm 2014, Vinare sẽ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu là 1.100 tỷ đồng; kế hoạch kinh doanh với doanh thu phí nhận tái bảo hiểm 1.518 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 455 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2013, cổ tức dự kiến 15%.

Về nhân sự, Đại hội đã thông qua việc bầu lại ông Phạm Công Tứ giữ chức Tổng giám đốc Vinare nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội cũng thống nhất bầu ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Khối Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt, người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Vinare và tham gia Hội đồng quản trị Vinare.

Trước đó ngày 7/4, Tập đoàn Bảo Việt đã có công văn thay đổi Người đại diện Quản lý góp vốn của Bảo Việt tại Vinare, sau khi ông Trần Trọng Phúc vì lý do riêng đã làm đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và vị trí Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinare từ 1/4/2014.

Tin bài liên quan