HNX phản hồi việc tiếp nhận cổ phiếu FLC

HNX phản hồi việc tiếp nhận cổ phiếu FLC

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) – đơn vị quản lý và vận hành thị trường UPCoM đã có phản hồi với Đầu tư Chứng khoán về việc tiếp nhận cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Ngày 20/02/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FLC từ thị trường HOSE sang thị trường UPCoM.

Cụ thể, kể từ ngày 22/02/2023, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FLC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường UPCoM. Lượng cổ phiếu đăng ký là 709.997.807 cổ phiếu, với tổng giá trị cổ phiếu đăng ký là hơn 7.099,97 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu chỉ có thể giao dịch trên hệ thống UPCoM sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch.

Về vấn đề này, trả lời Đầu tư Chứng khoán, HNX cho biết, cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC) đã bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) hủy niêm yết bắt buộc do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Trong trường hợp CTCP Tập đoàn FLC vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng thì cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, theo điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quy định trường hợp cổ phiếu đăng ký giao dịch bị đình chỉ giao dịch bao gồm: “Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do SGDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”.

Do đó, trong trường hợp Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu FLC thì cổ phiếu FLC sẽ bị đình chỉ giao dịch.

Về đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM đối với cổ phiếu bị huỷ niêm yết, theo điểm b khoản 2 Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch: “ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy bỏ niêm yết”.

Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch: Theo khoản 2 Điều 6 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, đối với công ty hủy niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, HNX phối hợp với VSD thực hiện đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty hủy niêm yết như sau:

Thứ nhất, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu hủy niêm yết thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giá đóng cửa hoặc giá tham chiếu của cổ phiếu (đối với trường hợp ngày giao dịch cuối cùng không có giao dịch để xác định giá đóng cửa) tại ngày giao dịch cuối cùng;

Thứ hai, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Tổng công ty Lưu ký bù trừ chứng khoán nhận được Quyết định chấp thuận việc hủy niêm yết và Thông báo về việc hủy niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký bù trừ chứng khoán thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán từ thị trường niêm yết sang hệ thống giao dịch UPCoM;

Thứ ba, căn cứ quyết định hủy niêm yết và thông báo của Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu hủy niêm yết và thông báo của Tổng công ty Lưu ký bù trừ chứng khoán theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch, đồng thời thông báo ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

Tin bài liên quan