Vĩnh Phúc xếp thứ 12/63 tỉnh, thành trên bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số - DTI 2021 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vĩnh Phúc tăng 43 bậc, so với năm 2020 xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố.

Thứ hạng này cho thấy kết quả từ những nỗ lực của Vĩnh Phúc trong công tác chuyển đổi số.

Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số trên toàn địa bàn tỉnh. ảnh 1

Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số trên toàn địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chuyển đổi số: Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh; Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị của UBND tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số cho thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số…

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian tới, để giữ vững và vươn lên thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng DTI cấp tỉnh, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thúc đẩy dịch vụ công thiết thực mức độ 3, 4, giai đoạn 2021-2025 với mục đích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử; UBND tỉnh ban hành, cập nhật bộ chỉ số chuyển đổi số áp dụng cho các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; cập nhật, sửa đổi Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 31/12/2021 về cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với các tiêu chí tại Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/05/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông; điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tại Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm đẩy mạnh phát triển hạ tầng số phục vụ xây dựng nền tảng số, dữ liệu số; củng cố an toàn thông tin, an ninh mạng (xây dựng Trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng – SOC, triển khai hệ thống phòng chống mã độc, Virus, kết nối, chia sẻ thông tin tập trung); nâng cấp mạng máy tính, máy tính của các sở, ban, ngành của tỉnh; mạng máy tính, máy tính, máy in, máy quét cấp xã, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho cấp xã tham gia cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, khai thác, vận hành hệ thống một cửa điện tử liên thông, triển khai các ứng dụng chuyên ngành, số hóa, cập nhật dữ liệu điện tử…

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng mạng lưới, cung cấp mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật xây dựng chính quyền số, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số.

Phát triển dữ liệu số, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cổng dữ liệu mở, công cụ phân tích dữ liệu (hình thức thuê) cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, phân tích phục vụ sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo như: Cơ sở dữ liệu về đất đai, Hệ thống thông tin quản lý quy hoạch xây dựng, cơ sở dữ liệu về chủng loại, sản phẩm hàng hóa sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cơ sở dữ liệu ngành công thương, ứng dụng du lịch thông minh.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực, tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho cán bộ làm về công nghệ thông tin, hình thành đội ngũ chuyên gia có đủ năng lực tham mưu xây dựng chính quyền điện tử.

Tin bài liên quan