BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 73.300 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân bón - hóa chất

Download : baocaocapnhatdgc-1680.pdf

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – sàn HOSE) trong năm 2023 lần lượt đạt 12.567 tỷ đồng (giảm 14,5% so với năm trước) và 3.687 tỷ đồng (giảm 40%) do giá bán và nhu cầu phốt pho đều giảm.

Tuy nhiên, trong dài hạn, chúng tôi ước tính CAGR doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DGC đạt mức 12,7%/năm và 7,7%/năm trong giai đoạn 2023 - 2028, động lực tăng trưởng chính đến từ các sản phẩm có nhu cầu ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời sống như Phốt pho vàng và sản phẩm chứa gốc phốt pho, Xút, PVC...

Với phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) và P/E, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho DGC với giá mục tiêu là 73.300 đồng/cổ phiếu – với tiềm năng tăng trưởng 27%.