MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatpow-5697.pdf

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW, giá mục tiêu 13.700 đồng/CP, tiềm năng tăng giá 22,9%.

Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tích lũy một doanh nghiệp điện khí hàng đầu, hưởng lợi từ quan điểm phát triển nguồn điện dài hạn của Chính phủ và sở hữu nhiều tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) Tình trạng thiếu than, khí trầm trọng hơn dự kiến; 2) Tình hình tài chính của EVN chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến hiệu quả dòng tiền của doanh nghiệp.