MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VPB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatvpb-8277.pdf

Chúng tôi điều chỉnh lợi nhuận sau thuế 2023-2024 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB – sàn HNX) giảm 22,6-19,8% so với dự báo trước do kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023 chỉ đạt 66,2% so với dự báo.

Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng dự kiến giảm 25,2% trong năm 2023 và tăng mạnh 40,4% trong năm 2024.

Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống mức 19.200 đồng do (i) điều chỉnh giảm lợi nhuận dự phóng 2023 - 24; (ii) điều chỉnh giảm P/B mục tiêu về mức 1.1x so với 1.2x theo báo cáo gần nhất. Chúng tôi duy trì khuyến nghị nắm giữ đối với VPB.

Ngày 21/10/2023, VPB đã hoàn tất thương vụ phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho SMBC với giá trị 35.900 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm tới. CAR của ngân hàng được nâng lên mức xấp xỉ 19% theo Moody’s, cao nhất toàn ngành.